Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

4 lipca 2019

NR 127 (Lipiec 2019)

Jakie konsekwencje poniesie właściciel lokalu, gdy nie uiszcza opłat eksploatacyjnych?

0 8

Wspólnota mieszkaniowa przymierza się do zainstalowania monitoringu (kamer) na klatkach schodowych oraz w podziemnych garażach. Koszty instalacji kamer przekraczają jednak jej możliwości finansowe. Środków wystarczy na montaż kamer wyłącznie przed klatkami. Czy w związku z brakiem środków na instalację kamer w garażach podziemnych zarząd wspólnoty, w drodze uchwały, może obciążyć dodatkową, okresową opłatą tylko właścicieli miejsc garażowych i z pieniędzy uzyskanych z tej opłaty zamontować kamery w garażach? Pozostała część inwestycji (montaż kamer na klatkach schodowych) zostałaby pokryta ze środków zgromadzonych dotychczas na funduszu eksploatacyjnym wspólnoty. Dodam jeszcze, że właściciele miejsc postojowych w garażach podziemnych uiszczają już opłatę na poczet utrzymania parkingu, ale gromadzone środki pokrywają jedynie bieżące utrzymanie parkingu podziemnego.
 

Monitoring


Należy pamiętać, że monitoring jest formą przetwarzania danych osobowych i jako taki powinien podlegać szczególnej weryfikacji. Stosowanie monitoringu jako formy nadzoru wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych wszystkich obserwowanych osób. Należy mieć na uwadze, że przetwarzanie szczególnych kategorii danych wiąże się z koniecznością wypełnienia dodatkowych gwarancji ich ochrony, określonych w art. 9 ust. 2 i art. 10 RODO oraz szczegółowych przepisach krajowych. Odnosząc się do zakresu danych osobowych przetwarzanych przez monitoring, trzeba wskazać w szczególności na wizerunek, cechy szczególne osób i numery identyfikacyjne (np. tablic rejestracyjnych i numery boczne pojazdów). Przetwarzaniem danych osobowych w przypadku monitoringu będą operacje polegające w szczególności na zapisywaniu, przeglądaniu, udostępnianiu i usuwaniu nagrań zarejestrowanych zdarzeń i osób niezależnie od charakteru nośnika, na którym są przechowywane. Niezależnie od wymagań RODO tworzenie monitoringu na terenie wspólnoty mieszkaniowej od lat musiało być dostosowane do obowiązujących zasad, wynikających z różnych dziedzin prawa. Przede wszystkim monitoring musi być stosowany ze względu na ważny cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa na danym terenie. Ukierunkowanie monitoringu na zachowanie bezpieczeństwa ma się przejawiać umiejscowieniem kamer w miejscach zagrożonych i umożliwiających poprawę bezpieczeństwa, a nie w takich, które z poprawą bezpieczeństwa nie mają nic wspólnego. Monitoring powinien więc mieć na celu nadzór nad miejscami o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa, czyli ciągami komunikacyjnymi, parkingami, placami zabaw, wejściami do obiektów. Każda osoba, poruszająca się po terenie monitorowanym, powinna mieć świadomość, że jej zachowania są obserwowane, czemu służy odpowiednie oznaczenie terenu. Wpływa to na zwiększenie bezpieczeństwa, gdyż ma walor odstraszający przed niechcianymi zachowaniami. Monitoring nie może naruszać obowiązujących przepisów prawnych. W szczególności będzie tu chodzić o prawo do prywatności i ochronę wizerunku. Niedopuszczalny jest zatem taki montaż kamer, który umożliwia nagrywanie przez okna mieszkańców budynków oraz ich zachowań. Obserwowanie za pomocą kamer może zatem dotyczyć tylko terenu wspólnoty mieszkaniowej i miejsc publicznych. Samo obserwowanie miejsc publicznych i terenu wspólnoty mieszkaniowej nie narusza bowiem prawa do ochrony wizerunku, prywatności ani żadnego innego dobra innych osób. Także zapisywanie obrazu nie narusza prawa do ochrony wizerunku. Do takiego naruszenia może natomiast dojść w wyniku wykorzystania tych nagrań, np. ich publikacji w Internecie. Nie można natomiast uznać za bezprawne przekazania zapisu organom ścigania. Ujawnienie nagrania jako dowodu popełnienia wykroczenia czy przestępstwa na żądanie policji czy prokuratury jest bowiem działaniem dozwolonym. Dostęp do monitoringu i nagrań powinny mieć wyznaczone osoby. Pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia do rejestracji i nagrane mate...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę miesięcznika "Doradca prawny w zarządzaniu nieruchomościami"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy