Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

10 stycznia 2019

NR 121 (Grudzień 2018)

W jaki sposób można modyfikować treść umowy sprzedaży ciepła

0 38

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła jest zobowiązane do zawarcia umowy kompleksowej z odbiorcą końcowym przyłączonym do sieci ciepłowniczej tego przedsiębiorstwa na wniosek tego odbiorcy.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11 września 2018 r. (sygn. akt: XVII AmE 84/16) 

 

Miejskie przedsiębiorstwo jest spółką prawa handlowego. Wspólnota mieszkaniowa powstała w związku z ustanowieniem przez spółdzielnię mieszkaniową odrębnej własności lokalu w pewnym budynku i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę w wykonaniu umowy deweloperskiej. Spółdzielni mieszkaniowej powierzono zarząd. Wspólnota mieszkaniowa wystąpiła do miejskiego przedsiębiorstwa o zawarcie umowy na dostawę ciepła.

Strony prowadziły negocjacje co do treści postanowień umowy, ale nie udało im się osiągnąć konsensusu. Sporne postanowienia dotyczyły zasad i terminu zapłaty przez wspólnotę ceny za dostarczone ciepło oraz warunków zmiany zamówionej mocy cieplnej.

Wobec niedojścia przez strony do porozumienia w kwestii zawarcia umowy wspólnota mieszkaniowa zwróciła się do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: URE) o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 ustawy Prawo energetyczne. Po zgromadzeniu materiału dowodowego i wymianie licznej korespondencji ze stronami sporu Prezes URE wydał decyzję, którą orzekł zawarcie umowy sprzedaży ciepła pomiędzy wspólnotą mieszkaniową jako odbiorcą a miejskim przedsiębiorstwem jako sprzedawcą. 

Miejskie przedsiębiorstwo złożyło odwołanie od tej decyzji i żądało jej uchylenia w całości, ewentualnie zmianę decyzji i orzeczenie co do istoty sprawy zgodnie z treścią odwołania. W uzasadnieniu odwołania przedsiębiorstwo wskazało, że kwestionuje stanowisko zaprezentowane przez Prezesa URE w zaskarżonej decyzji administracyjnej, w której Prezes URE wydał nieprawidłowe rozstrzygnięcie ustalające treść umowy sprzedaży ciepła w sposób nierzetelny, z pominięciem dowodów przedłożonych przez powoda, co przyczyniło się do ustalenia treści umowy w sposób sprzeczny z zasadami logicznego rozumowania oraz z przepisami powszechnie obowiązującymi, które normują działalność gospodarczą. 

Zainteresowana wspólnota mieszkaniowa wniosła odpowiedź na odwołanie, w której domagała się jego oddalenia w całości.

Czego dotyczył spór?

Spór dotyczył kwestionowania przez sprzedawcę, czyli miejskie przedsiębiorstwo, warunków, na jakich może nastąpić zmiana zamówionej mocy cieplnej. Zdaniem sprzedawcy zapis w umowie jest niewystarczający, gdyż na jego podstawie odbiorca nie musi wskazywać, jakie ilości zamówionej mocy odnoszą się do centralnego ogrzewania, a jakie do ciepłej wody użytkowej (dalej jako c.o. i c.w.u.). 

Stanowisko sądu okręgowego

Odwołanie przedsiębiorstwa nie podlega uwzględnieniu. W pierwszej kolejności należy wskazać, że podstawę prawną dla decyzji wydanej przez Prezesa URE w omawianej sprawie stanowił przepis art. 8 ust. 1 Prawa energetycznego. Przepis ten stanowi podstawę dla Prezesa URE do wydawania decyzji w enumeratywnie wymienionych sprawach spornych pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami m.in. energii cieplnej.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest właściwy do rozstrzygania sporów w sprawach dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, umowy sprzedaży, w tym także...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę miesięcznika "Doradca prawny w zarządzaniu nieruchomościami"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy