Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

4 lipca 2019

NR 127 (Lipiec 2019)

Właściwa stawka podatku VAT do opłat pobieranych przez spółdzielnię za bieżące utrzymanie oraz koszty remontów mienia spółdzielni

0 7

Od dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej, właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonym budynku lub na osiedlu, na podstawie zawartej ze spółdzielnią umowy. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 marca 2019 r. (sygn.: 0112-KDIL2-1.4012.13.2019.1.AS)
 

Spółdzielnia mieszkaniowa jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Posiada w swoich zasobach lokale mieszkalne, lokale użytkowe oraz garaże. Zasoby spółdzielni podzielone są na nieruchomości. Na jednej z takich ewidencyjnie wyodrębnionych nieruchomości mieszkaniowych znajduje się blok, będący wspólnotą mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa usytuowana jest pośród budynków należących do zasobów spółdzielni, korzysta więc z placu zabaw, parkingów, chodników, dróg osiedlowych.

W związku z tym, że spółdzielnia, jako posiadacz mienia, ponosi koszty bieżącego utrzymania oraz koszty remontów, rada nadzorcza na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztów, na wniosek zarządu spółdzielni, podjęła uchwałę o obciążaniu właścicieli wspólnoty opłatami za bieżące utrzymanie mienia osiedla, z którego korzystają.

Do opłat za bieżące utrzymanie doliczony został podatek od towarów i usług w wysokości 23%.

Lokale znajdujące się w bloku wspólnoty mieszkaniowej zostały wyodrębnione z zasobów spółdzielni mieszkaniowej. Blok należący do wspólnoty mieszkaniowej jest blokiem mieszkalnym, w którym wszystkie lokale zostały wyodrębnione. Opłaty, o których mowa w opisie sprawy, są pobierane na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 845 z późn. zm.).

Jakie były wątpliwości spółdzielni?


Czy opłaty za utrzymanie mienia spółdzielni służącego właścicielom wspólnot mieszkaniowych, obciążając właścicieli tych wspólnot, powinny być obciążone podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych VAT 23%, czy stawką VAT zwolnioną? 

Zdaniem spółdzielni zainteresowany na podstawie faktur obciąża właścicieli wspólnoty mieszkaniowej w obrębie danego osiedla kosztami utrzymania mienia spółdzielni, czyli opłatą z naliczonym podatkiem od towarów i usług ze stawką VAT 23%. Spółdzielnia uważa, że zastosowała prawidłową stawkę podatku od towarów i usług VAT 23% do opłat za bieżące utrzymanie mienia osiedla dla właścicieli wspólnot mieszkaniowych korzystających z mienia spółdzielni. W opinii spółdzielni art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy odnosi się do czynności, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4, 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, związane z lokalami mieszkalnymi, nie dotyczy zaś czynności związanych z infrastrukturą towarzyszącą.


Stanowisko organu podatkowego


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do brzmienia art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W art. 8 ust. 1 ustawy przewidziano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Należy jednak zauważyć, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument – odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu wtedy, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Związek między otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można było powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Biorąc pod uwagę powyższe, czynności wykonywane na rzecz wspólnoty stanowią odpłatne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1, w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy, według zasad określonych w ustawie.

W świetle art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Natomiast stosownie do art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej us...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę miesięcznika "Doradca prawny w zarządzaniu nieruchomościami"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy