Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

10 stycznia 2019

NR 122 (Styczeń 2019)

Wspólnota mieszkaniowa nie składa do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego

0 157

Wspólnota mieszkaniowa nie składa do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, ponieważ go nie sporządza. Sprawozdanie, jakie zarząd przedstawia właścicielom, nie jest sprawozdaniem finansowym, o którym mowa w ustawie o rachunkowości.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 listopada 2018 r., sygn. akt: 0111-KDIB1-2.4010.359.2018.2.MM

 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”), podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Podatnicy zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania. Roczne sprawozdanie finansowe jest pojęciem zawartym w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Roczne sprawozdanie zarządu ze swej działalności nie jest jednak sprawozdaniem finansowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości, gdyż wspólnot mieszkaniowych nie dotyczą zapisy rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Tym samym wspólnota mieszkaniowa nie składa do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, ponieważ go nie sporządza. Sprawozdanie, jakie zarząd przedstawia właścicielom, nie jest sprawozdaniem finansowym, o którym mowa w ustawie o rachunkowości.

Przy nowelizacji ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali wprowadzono do niej pojęcie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczonych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Tym samym wymogi ustawy o rachunkowości w stosunku do wspólnot mieszkaniowych nie obowiązują, a wspólnota mieszkaniowa sama określa zakres i sposób prowadzenia pozaksięgowej ewidencji. Kolejne nowelizacje rozporządzenia wykreśliły wspólnoty mieszkaniowe z obowiązku wykonywania sprawozdania finansowego.

Przedmiotem tego zebrania powinno być uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu, ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, a także sprawozdanie zarządu. Zobowiązany do złożenia sprawozdania jest zarząd wspólnoty mieszkaniowej, a tylko w przypadku, gdy we wspólnocie mieszkaniowej przyjęto formę sprawowania zarządu w postaci powierzenia zarządu zarządcy, ten obowiązek obciąża tego zarządcę.

Oczywiście bardzo często we wspólnotach mieszkaniowych, w których obok zarządu wybranego istnieje zarządca (nie mylić z zarządcą, któremu zarząd powierzono na podstawie art. 18 ustawy o własności lokali) lub administrator działający w oparciu o umowę zarządzania/administrowania, takie sprawozdanie on opracowuje, co nie zmienia jednak faktu, że dokument ten podpisuje zarząd i jest to dokument pochodzący...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę miesięcznika "Doradca prawny w zarządzaniu nieruchomościami"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy